Menu

Ons onderwijs

DSCF5147 highres

Zelfsturend leren

In een samenleving waarin veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen, moeten kinderen hun hun leven lang blijven leren. Dat is leuk als je leert met motivatie die vanuit jezelf komt en als je je regisseur voelt van je eigen ontwikkeling. Dat is dan ook precies waarom wij kinderen zelfsturend leren leren. Leerkrachten bieden kinderen daarbij de noodzakelijke richting, ruimte en ruggensteun.

  • Regie leren nemen over je eigen leerproces
  • Vaardigheden ontwikkelen voor zelfreflectie
  • Diverse leerstrategieën toepassen
  • Samenwerkend leren
  • Voldoende keuze uit activiteiten die aansluiten bij niveau, interesses, doelen en waarden van kinderen
  • Leren omdat je dat zelf graag wilt en leuk vindt

Zelfsturend leren wordt aangeboden in De Diamant Beemte. In een veilige, kleinschalige omgeving in de landelijke omgeving van Beemte Broekland. De kern Beemte Broekland is een hechte gemeenschap waarin onze school een belangrijke, centrale rol vervult. De inrichting van de school past goed bij zelfsturend leren.

DSCF5060 highres

Team Onderwijs op Maat (TOM)

Onze school werkt volgens het principe van het TOM onderwijs. TOM staat voor Team Onderwijs op Maat. De kern? Talent de ruimte geven! Wij werken in ateliers. Kinderen kunnen in deze leuke en uitdagende leeromgevingen onderzoeken en experimenteren en krijgen uitleg van een vakspecialist. In hoeverre ateliers worden ingezet, hangt af van het onderwijsconcept waarin kinderen leren. Ateliers zijn uitdagende leeromgevingen. We hebben ateliers voor taal, rekenen, spelling, schrijven, techniek, tekenen/handenarbeid en muziek/dans. Naast de ‘zaakvakken’ besteden we op De Diamant Beemte ook veel aandacht aan creatieve vakken.

In alle onderwijsconcepten vormen leerkrachten, vakleerkrachten, leerkrachtondersteuners, onderwijsassistenten en stagiaires miniteams. Binnen zo’n team houden we rekening met ieders talent. Zo kunnen ook onze medewerkers doen wat zij leuk vinden en gaan ook zij stralen! Bijkomend voordeel: meer mensen in de klas en dus meer begeleiding voor kinderen.

Passend onderwijs

Passend onderwijs betekent dat alle kinderen een plek krijgen op een school die bij ze past. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Zoveel mogelijk kinderen gaan dan ook naar een reguliere basisschool. Alleen wanneer het écht nodig is, gaat een kind naar speciaal (basis)onderwijs.  Alle scholen hebben zorgplicht. Meld je jouw kind aan op Diamant de Beemte, dan kijken wij of je kind past op onze school, eventueel met extra ondersteuning vanuit onze intern begeleider of een gedragswetenschapper. Het kan ook zijn dat een andere school in het regulier of speciaal (basis)onderwijs beter past. In een persoonlijk gesprek bekijken we de mogelijkheden waarbij eventueel ook andere gegevens en informatie van vorige scholen of opvang van belang kunnen zijn. 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs

Samenwerkingsverband

In Apeldoorn werken schoolbesturen, basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs nauw samen in een Samenwerkingsverband. Wanneer onze school niet kan bieden wat je kind nodig heeft, of wanneer we vragen hebben over de begeleiding van je kind, dan nemen we contact op met het Samenwerkingsverband. Binnen het Samenwerkingsverband delen we kennis en overleggen we met elkaar. Ook winnen we hier advies in of kunnen we bijvoorbeeld een orthopedagoog of psycholoog inzetten om de juiste ondersteuning voor je kind in kaart te brengen. Zo werken we samen aan de beste ondersteuning voor ieder kind. Kijk voor meer informatie over het samenwerkingsverband op de website. Hier vind je ook diverse protocollen, zoals het protocol scheiding.

Website Samenwerkingsverband

School Ondersteunings Profiel

In het School Ondersteunings Profiel (SOP) hebben wij omschreven welke extra ondersteuning wij aanbieden. Als blijkt dat kinderen niet in het reguliere onderwijs terecht kunnen, kunnen zij in het speciaal basisonderwijs, of speciaal onderwijs geplaatst worden.

School Ondersteunings Profiel

 

DSCF4544 highres

Begeleiding meer- en hoogbegaafde kinderen

Begaafde kinderen hebben, net als alle kinderen, aandacht en begeleiding nodig. Er wordt verrijkende en verdiepende stof aangeboden om aan hun onderwijsbehoefte te voldoen. 

Het reguliere werk wordt in overleg met het kind gereduceerd, zodat ruimte ontstaat om hieraan te werken. Het kind wordt hierin begeleid door de eigen leerkracht. Hoe wij daar op De Diamant Beemte mee omgaan, kun je lezen in de PCBO-visie op meer- en hoogbegaafdheid.

PCBO Plusprogramma