Menu

Ouderparticipatie

ouderparticipatie3

Ouderparticipatie

Een school kan niet zonder de kinderen, maar een school kan ook niet zonder ouders. Samen hebben we een belangrijke rol in de opvoeding van de kinderen. Wij hechten er daarom veel belang aan ouders te betrekken bij de diverse activiteiten op school. Zoals kamp, schoolreisjes, ateliers en lezen.

OR v2

Ouderraad (OR)

De ouderraad is samengesteld uit enthousiaste ouders van kinderen die op onze school zitten. De ouderraad vergadert zo'n acht keer per jaar, en organiseert leuke activiteiten voor de kinderen. Denk bijvoorbeeld aan het sinterklaasfeest, kerstviering, paasontbijt, de avondvierdaagse, schoolreizen, kerk- en schooldienst, sportdag, kleuterfeest en nog veel meer. Lijkt het je leuk om onze ouderraad te versterken? Laat het ons dan weten!

OR 1 v2

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad heeft een belangrijke rol bij het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs. De medezeggenschapsraad beslist en denkt mee over diverse zaken die de school aangaan zoals het schoolplan, de schoolgids en het activiteitenplan. Belangrijke besluiten die de het bestuur wil nemen, moeten worden voorgelegd aan de MR. Andersom kan de MR elk standpunt dat zij heeft, kenbaar maken aan het bestuur. Dit kan de MR gevraagd én ongevraagd doen. De leden van de MR zijn bereikbaar en aanspreekbaar op het schoolplein, en via [email protected].

GMR 2 v2

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) worden onderwijsinhoudelijke en personeelszaken besproken die schooloverstijgend zijn. In de GMR zitten teamleden en ouders van diverse PCBO-scholen.